دسترسي سريع

نظرسنجي ارباب رجوع
ورود اطلاعات نظرسنجی فارس
ارایه خدمات هرچه بهتر و جلب رضایت ارباب رجوع هدف اصلی این اداره کل می باشد و پاسخ به سؤالات زیر کمک شایانی در زمینه تحقق این هدف خواهد نمود
نام و نام خانوادگی (در صورت تمایل )
تاریخ تکمیل فرم
* ارائه خدمت از چه طریق بوده است؟
همکاری و اطلاع رسانی شفاف و دقیق در بدو ورود به اداره کل چگونه بود؟
نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بود؟
در حوزه مورد مراجعه نظم و انظباط اداری را چگونه دیدید؟
کیفیت و کمیت اطلاع رسانی در زمینه مقررات مورد عمل، مدارک مورد نیاز ، نحوه انجام کار و آنچه را که باید ارباب رجوع بداند در واحدهای مربوطه چگونه ارزیابی می کنید؟
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
آیا درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است؟ لطفاً آن را مرقوم فرمائید.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را در جهت تسهیل و تسریع در امور مرقوم فرمایید.