دسترسي سريع

1400/2/8 چهارشنبه


فرمهای مورد نیاز آزمايشگاه همكار :


                       فرم درخواست تایید صلاحیت آزمایشگاه  
                       گزارش ممیزی داخلی      
                       صورتجلسه بازنگری مدیریت            
                       تعهدات آزمایشگاه همکار
                       گزارش عملکرد ماهیانه
                       فرم ليست سهامداران

                      فرم خلاصه طرح توجیهی متقاضیان گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
                      فرم صدور/ افزایش دامنه گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
                      فرم تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
                      مراحل انجام فرآیند صدور گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
                      ضوابط و الزامات آزمایشگاه همکار